Gedragsregels ZIGNEA

ZIGNEA vindt het belangrijk dat zwemmers veilig kunnen zwemmen en waterpoloën. Vandaar dat de club de gedragsregels van het NOC*NSF overneemt. Je bekijkt ze hieronder.

Een overzicht van de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties, waaronder de KNZB, die zijn aangesloten bij NOC*NSF.
 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt. 
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. 
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. 
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
 5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. 
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

Vertrouwenspersoon binnen ZIGNEA

Op dit moment heeft ZIGNEA geen vertrouwenspersoon. Wel zijn we op zoek naar vertrouwenspersonen binnen de vereniging. Heb jij interesse? Neem dan contact op met Mark Dieleman

Vertrouwenspunt Sport

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut )!

Vertrouwenscontactpersoon binnen de KNZB

Binnen de bond zijn vertrouwenscontactpersonen het eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten. De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven.

De KNZB heeft twee opgeleide vertrouwenscontactpersonen met wie u contact op kunt nemen wanneer u vragen of klachten heeft over seksuele intimidatie.

Jorina Vergeer
Office manager
Tel: 030 751 3228

Petra van den Hoek
Assistent Manager Servicedesk
Tel: 030 751 3205

Klik hier om hen te mailen